MENU

Trả Sản Phẩm

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG - CHỈ KHÁCH HÀNG US

Chúng tôi chấp nhận trả hàng đối với gói hàng chưa mở còn nguyên quy cách đóng gói ban đầu của nó khi trả lại trong vòng 30 ngày. Không chấp nhận trả lại hàng hóa sau 30 ngày. Chi phí vận chuyển không được hoàn trả. Để được khấu trừ một cách đầy đủ đối với những mặt hàng bị trả lại, khách hàng phải liên hệ với chúng tôi để được ủy quyền trả lại. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển trở lại. Không có ngoại lệ! 

 

TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ LÀ FINAL SALE

Chúng tôi sẽ không chấp nhận trả lại hàng hóa hoặc hoàn trả tín dụng cho các sản phẩm vận chuyển ra ngoài của địa phận US vì bất kỳ lý do nào. Không có ngoại lệ! Hàng hóa y tế cần được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Chúng tôi không biết tình trạng của sản phẩm khi chúng được gửi lại, do đó, các sản phẩm có thể không thể lưu kho lại được.